• ประวัติความเป็นมาของ
    มูลนิธิคุวานันท์

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วยเจตนารมย์ ที่ว่า "การศึกษานําไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติ อย่างยั่งยื่น "โดยได้ตระหนักและสำนึกบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมมุ่งมั่นทําความดี...

อ่านต่อ
  • โครงการที่สนับสนุน

โครงการศึกษา

โครงการเพื่อสังคม

โครงการอื่นๆ

  • ข่าวสารและกิจกรรม

...
สินค้าพื้นบ้านของชุมชน

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ 16

...
สินค้าพื้นบ้านของชุมชน

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ 16

...
สินค้าพื้นบ้านของชุมชน

เนื้อหาจำลองแบบเรียบๆที่ใช้กันในธุรกิจงานพิมพ์หรืองานเรียงพิมพ์ มันได้กลายมาเป็นเนื้อหาจำลองมาตรฐานของธุรกิจดังกล่าวมาตั้งแต่ศตวรรษ 16

ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
มูลนิธิคุวานันท์

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัด ขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วย เจตนารมย์ที่ว่าการศึกษานําไปสู่การพัฒนาสังคมและ ประเทศชาตอย่างยังยืน "โดยได้ตระหนักและสํานึกบุญคุณ ของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่น