• ประวัติความเป็นมาของ
  มูลนิธิคุวานันท์

มูลนิธิคุวานันท์ได้เริ่มก่อตั้งเป็นครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่น เมื่อปี พ.ศ. 2521 โดย ดร.วิญญู คุวานันท์ ด้วยเจตนารมย์ที่ว่า "การศึกษานำไปสู่การพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน" โดยได้ตระหนักและสำนึกบุญคุณของแผ่นดินไทย ด้วยการยึดมั่นในคุณธรรมมุ่งมั่นทำความดีเพื่อตอบแทนสังคม โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ จึงมอบเงินส่วนตัวในการก่อตั้งมูลนิธิคุวานันท์ ได้รับการจดทะเบียน จัดตั้งเป็นนิติบุคคล เลขทะเบียน 2261 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2526

 • วัตถุประสงค์
  มูลนิธิคุวานันท์

 • เพื่อช่วยเหลือสังคม ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่ตั้งใจศึกษา แต่ด้อยโอกาสและขาดแคลนทุนทรัพย์ หรือเป็นเด็กพิการทางร่างกาย ได้แก่ พิการแขน ขา ลำตัว ปากแหว่ง พูดไม่ได้ หูหนวก พิการทางสายตา พิการทางสมอง ให้สามารถพัฒนาช่วยเหลือตนเองได้ ประกอบอาขีพเอง ดำรงอยู่ในสังคมด้วยความสามารถของตนเองได้ รวมถึงให้ทุนผู้สูงอายุที่ยากจนถูกทอดทิ้งให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

 • ส่งเสริมทางด้านการศาสนา และวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และสาธารณประโยชน์

จากการเริ่มต้นเล็ก ๆ เพียง 4 ทุนการศึกษา เมื่อ 35 ปีก่อน จวบจนวันนี้ มูลนิธิคุวานันท์ ได้ขยายการมอบทุนการศึกษา ตามความจำเป็นและความต้องการของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยจัดมอบทุนการศึกษาทุกปีใน 9 จังหวัด คือ สำนักงานใหญ่ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย กรุงเทพ ลำปาง และเชียงใหม่
มูลนิธิคุวานันท์ มีปรัชญาการทำงานที่มุ่งเน้นการประกอบคุณงามความดี ยึดถือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุวานันท์ อย่างมั่นคงทำให้ได้รับความร่วมมือจากองค์กรการภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนโดยทั่วไป จนทำให้มูลนิธิ คุวานันท์ ได้สร้างสรรค์ประโยชน์นานัปการแก่สังคม และบังเกิดความดีแก่ความมมั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด อันจะเป็นรากฐานสำคัญสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในประเทศและระดัลโลก

 • การดำเนิน

จากการเริ่มต้นเพียงเล็ก ๆ เพียง 4 ทุนการศึกษา เมื่อ 35 ปีก่อน จวบจนวันนี้ มูลนิธิคุวานันท์ ได้ขยายการมอบทุนการศึกษา ตามความจำเป็น และความต้องการของเยาวชนที่เพิ่มมากขึ้น โดยจัดมอบทุนการศึกษา ในปี 2555 ณ 9 จังหวัด คือ สำนักงานใหญ่ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย กทม ลำปาง และเชียงใหม่

 • ผลการดำเนินงาน
  ที่ผ่านมา

 • ถวายที่ดิน ต.บ้านไผ่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 59 ตารางวา มูลค่า 5 ล้าน บาท แด่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เพื่อก่อสร้างศูนย์บริการการศึกษาคนตาบอดจังหวัดนครราชสีมา ในเดือน กุมภาพันธ์ 2553

 • บริจาคที่ดิน ให้มูลนิธิส่งเสริมวิปัสสนากรรมฐาน "ธรรมะแสงตะวัน" จ.อุดรธานี

 • บริจาคที่ดินให้หอการค้าจังหวัดขอนแก่น เนื้อที่ 1.2.43 ไร่ รววมทางเข้าเป็นสาธารณะประโยชน์

 • บริจาคสมทบกองทุน ปรับปรุงศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์หลักเมือง นครขอนแก่น

 • จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัล ฯพณฯ พลเอกเปรม ติลสูลานนท์

 • จัดแข่งม้าการกุศล ณ สมาคมราชกรีฑาสโมสร และ สนามราชตฤนมัยสมาคม กรุงเทพมหานคร

 • มอบทุนอาหารกลางวันมูลนิธิพรหมวชิรญาณเพื่อเด็กไทยในชนบท สถานสงเคราะห์บ้านเด็กหญิงขอนแก่น

 • บริจาคของอุปโภคบริโภค อุปกรณ์การกีฬา ให้โรงเรียนในชนบท และศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการ

 • บริจาคให้มูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ สมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

 • โครงการมอบรถยนต์ให้ชมรมคนรักสุขภาพ เพื่อพัฒนาพื้นที่ เพื่อการฟื้นฟูดูแลสุขภาพของประชาชน

 • โครงการช่วยเหลือเด็กกำพร้าที่พ่อแม่ติดเชื้อ เอช ไอ วี HIV บ้านโฮมฮัก จังหวัด ยโสธร

 • โครงการมอบรถยนต์ให้วัด และโครงการมอบรถจักรยานนักเรียน จังหวัด ลำปาง

 • สมทบทุนโครงการผ่าตัดต้อกระจกให้ผู้ป่วยยากไร้ มูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ขอนแก่น

 • โครงการบริจาคคอมพิวเตอร์

 • จัดมวยการกุศล ณ สนามลุมพินี

 • ทุนการศึกษา นักเรียนยากจน ให้สำนักงาน สกสค. จังหวัด มหาสารคาม

 • บริจาคเตรื่องทอผ้าซาโอริ ให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพของศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการพระประแดง

 • บริจาครถเบนซ์ฉุกเฉิน ให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด ขอนแก่น

 • บริจาคเครื่องฝอกไตให้โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด ขอนแก่น

 • สมทบทุนสร้างอาคารสมเด็จย่า โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัด ขอนแก่น

 • บริจาคเตียงแทมโพลีน ลู่วิ่งไฟฟ้า ช่วยกระตุ้นกล้ามเนื้อ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จังหวัด กำแพงเพชร

 • บริจาคของอุปโภคบริโภค ให้สถานสงเคราะห์เด็กเมธาเนีย อ.วังสะพุง และ อ.ภูเรือ จ.เลย

 • สนับสนุนกิจกรรม บรรยายธรรมการกุศลเพื่อคนพิการ ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.มหาสารคาม

 • สร้างอาคารบ้านพักเด็กกำพร้า วัดดอนจั่น ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

 • บริจาครถยนต์ให้มูลนิธิมีชัย วีระไวทยะ ในโครงการ รถทำความดี

 • บริจาครถยนต์ มาสด้า กจ-9314 ขอนแก่น ให้วัดพระธาตุบังพวน เดือนมีนาคม 2550

 • บริจาคสมทบสร้างอาคารเรียน ดรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย

 • บริจาคสร้างอาคารเรียนโรงเรียนซุ่เอ็ง อ.พล จ.ขอนแก่น

 • บริจาคเงินสมทบก่อสร้างวัดอาฮงศิลาวาส อ.บึงกาฬ จ.หนองคาย มูลค่ากว่า 40 ล้านบาท

 • สาธารณกุศล อื่น ๆ อีกมากมาย

 • เกียรติประวัติ

 • ได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ให้เป็ฯองค์กรดีเด่นด้าน การสนับสนุนคนพิการประจำปี 2546 จากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 • ได้รับประกาศจากกระทรวงการคลัง ให้เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 592 ของกรมสรรพากร และลำดับที่ 105 ของกรมสรรพสามิต เงินที่ผู้มีจิตศัรทธาบริจาคให้กับมูลนิธิคุวานันทื สามารถนำไปลดหย่อนภาษาีเงินได้ ได้

 • ได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งในปรากฎการณ์ "ความดีที่ขอนแก่น " ในโครงการเพื่อพ่อขอทำดี ใต้ร่มบารมี 84 พรรษา จากเทศบาลนครขอนแก่น

 • เป็นสมาชิก สมาคมันนิบาตมูลนิธิแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประเภทตลอดชีพ

" ถ้าความยากจนมาเป็นเครื่องกีดขวาง เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา มูลนิธิคุวานันท์ขอเป็นกำลังใจให้กับเยาวชนและเด็กพิการ รวมทั้งขอกำลังใจกับผู้สูงอายุ เหล่านั้นตลอดไป "

จากอดีตจนถึงปัจจุยัน มูลนิธิคุวานันท์ ได้ประกอบคุณงามความดี ยึดถือวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ อย่างมั่นคง ทำให้ได้รับความร่วมมือจากอง์กรภาครัฐ และภาคเอกชน รวมทั้งเป็นที่รู้จักของประชาชนโดยทั่วไปจนทำให้มูลนิธิ ได้สร้างสรรค์ประโยชน์นานัปการ แก่สังคมและบังเกิดความดี แก่ความมมั่นคงของประเทศชาติสืบต่อไปไม่มีที่สิ้นสุด