มูลนิธิคุวานันท์

อาคารโค้วยู่ฮะมอเตอร์ เลขที่ 359/2
359/2 ถนนมิตรภาพ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40000 ประเทศไทย

TEL : 043-225700 ถึง 11
043-225700 ถึง 11
FAX : 043-225719

ติดต่อเรา

องค์กรดีเด่นด้านการสนับสนุนคนพิการ ประจําปี 2546 จากกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์